• Certified Company

  ISO 9001:2005
 • The Best Industrial

  Solution Provider

Aircon- humidifier/ heater

 • Anaesthesia – Operating area
 • ICU
 • NICU
 • PICU

Wilaflow Elite : Ventilation driver- nCPAP and O2

 • NICU
 • PICU

Airniva- humidifier/ heater

 • Anaesthesia – Operating area
 • ICU

Breathing Tube System

 • Anaesthesia – Operating area
 • ICU
 • NICU
 • PICU